Allmennlegetjenesten – et skritt på veien

11.5.2020

Regjeringen legger fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i dag. KS mener den inneholder mye bra, men savner en avklaring om kommunenes sørge-for-ansvar og en diskusjon om formålet med takstsystemet.

– At regjeringen varsler betydelig mer penger til allmennlegetjenesten i denne planen kan hindre at kommunenes subsidiering av ordningen fortsetter å øke. Det er bra at basisfinansieringen og grunntilskuddet øker. Og handlingsplanen har gode tiltak, både for den enkelte lege og for kommunene. Det gjelder både satsingen på ulike ALIS-tilbud, mer teambasert arbeid og tiltak for bedre pasientbehandling av utsatte grupper. Men det er fortsatt en vei å gå, og vi vil følge utviklingen nøye, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har deltatt i arbeidet gjennom trepartssamarbeidet, og gjennom vurderingsgrunnlag og evalueringsgrunnlag for planen.

Avklaring om ansettelser

KS har ønsket en tydelig avklaring av at kommunens sørge-for-ansvar også innebærer myndighet til fritt å endre fra avtalebaserte legetjenester til ansettelser, der hvor det ikke er mulig å skaffe nye leger ved salg av eksisterende praksis.

– For å sikre et helhetlig helsetilbud må kommunen ha nok handlingsrom til å organisere helse- og omsorgstjenestene ut fra lokale behov. Denne tydeliggjøringen har vi ikke fått. Den er heller ikke omtalt i handlingsplanen, sier Bjørn Arild Gram.

KS mener det er behov for en diskusjon om takstsystemet, og hvilke mål som skal oppnås.

– Regjeringen varsler i planen at det skal foretas en gjennomgang av takstsystemet. Vi mener det er behov for en gjennomgang med mål om å forenkle systemet. Søkelyset må rettes mot hvordan man kan bidra til å rette opp der hvor innsatsen i dag ikke er god nok, for eksempel når det gjelder forebygging og bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og omfattende behov.

Mangler diskusjon om legevakt

KS mener det burde vært rom for å diskutere utfordringene knyttet til Legevakt-tjenesten i arbeidet med handlingsplanen. Regjeringen har i stedet valgt å nedsette en ekspertgruppe.

– Vi forutsetter at ekspertgruppen får en solid representasjon fra kommunesektoren, som er eksperter på de organisatoriske og økonomiske utfordringene knyttet til legevakt.

Helse Vest

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for dei offentleg eigde sjukehusa i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest skal sørgje for at innbyggjarane i helseregionen får dei helsetenestene dei har krav på.

Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa. Det er vel 30 tilsette i Helse Vest RHF, som er lokalisert på Forus i Stavanger kommune.

Helse Vest er eitt av fem regionale helseføretak i Noreg. Dei andre regionale helseføretaka er Helse Aust, Helse Sør, Helse Midt-Noreg og Helse Nord. Frå 1. juni 2007 vil Helse Aust og Helse Sør vere samla i eitt regional helseføretak, Helse Sør-Aust. Les meir om samanslåinga på Helse- og omsorgsdepartementet sin nettstad.

Helse Vest eig føretaka som driv sjukehusa og institusjonane. Det er helseføretaka som har arbeidsgivaransvar for dei om lag 21 000 medarbeidarane i regionen.

Føretaka i regionen eig rundt 45 offentlege sjukehus og institusjonar. I tillegg kjem avtalar med private sjukehus og ei rekkje privatpraktiserandre spesialistar.

Helse Vest RHF
Nådlandskroken 11
4034 Stavanger

Postadresse:
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Telefon: 51 96 38 00
Faks: 51 96 38 01

Stavanger Universitetssjukehus Somat. og psyk. Helse Stavanger
Haugesund sjukehus Somat. og psyk. Helse Fonna
Stord sjukehus Somatisk Helse Fonna
Odda sjukehus Somatisk Helse Fonna
Valen sjukehus Psykiatrisk Helse Fonna
Haugaland DPS Psykiatrisk Helse Fonna
Karmøy DPS Psykiatrisk Helse Fonna
Stord DPS Psykiatrisk Helse Fonna
Folgefonn DPS Somatisk Helse Fonna
Avdeling Sauda Rehab. Helse Fonna
Haukeland Universitetssjukehus Somat. og psyk. Helse Bergen
Voss sjukehus Somatisk Helse Bergen
Kysthospitalet i Hagevik Somatisk Helse Bergen
Sandviken sjukehus Psykiatrisk Helse Bergen
Avd. for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Nordås (tidlegare Nordåstunet) Somatisk Helse Bergen
Hab.tenesta for vaksne Somatisk Helse Bergen
Bjørgvin distriktspsyk. senter Psykiatrisk Helse Bergen
Askviknes Voksenpsyk. Senter Psykiatrisk Helse Bergen
Fjell og Årstad Distrikspsyk. senter Psykiatrisk Helse Bergen
Radøy sjukeheim Psykiatrisk Helse Bergen
Osheim behandlingsheim Psykiatrisk Helse Bergen
Førde sentralsjukehus Somat. og psyk. Helse Førde
Nordfjord sjukehus Somatisk Helse Førde
Lærdal sjukehus Somatisk Helse Førde
Nordfjord psykiatrisenter Psykiatrisk Helse Førde
Førde BUP Psykiatrisk Helse Førde
Sogndal BUP Psykiatrisk Helse Førde
Nordfjord BUP Psykiatrisk Helse Førde
Indre Sogn psykiatrisenter Psykiatrisk Helse Førde
Haukeland sjukehusapotek Apotek Apoteka Vest
Sjukehusapoteket i Stavanger Apotek Apoteka Vest
Sjukehusapoteket i Haugesund Apotek Apoteka Vest
Sjukehusapoteket i Førde Apotek Apoteka Vest

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Psykiatrisk Privat inst.
Haraldsplass Diakonale Sykehus Somatisk Privat inst.
Hospitalet Betanien Somat. og psyk. Privat inst.
Solli Nervesanatorium Psykiatrisk Privat inst.
Voss Distriktpsykiatriske senter, NKS Bjørkeli Psykiatrisk Privat inst.
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus Somatisk Privat inst.
Jæren Distrikspsykiatriske Senter Psykiatrisk Privat inst.

Askøy Blå Kors Klinikk Rusverninst. Privat inst.
Blå Kors poliklinikk, Sandnes Rusverninst. Privat isnt.
Duedalen rehabiliteringssenteret Rusverninst. Privat inst.
Eikely Behandlingsavdeling Rusverninst. Helse Stavanger
Floenkollektivet Rusverninst. Helse Bergen
Frelsesarmeens Bo- og Behandlingssenteret Rusverninst. Privat inst.
Haugaland A-senter Rusverninst. Privat inst.
Kalfaret Behandlingssenter Rusverninst. Privat inst.
LAR Rogaland(legemiddelassistert rehab.) Rusverninst. Privat inst.
Rogaland A-senter Rusverninst. Privat inst.
Stiftelsen Bergensklinikkene Rusverninst. Privat inst.
Stiftelsen Karmsund arbeidstreningssenter Rusverninst. Privat inst.
Hagahaugen Rehabiliteringssenter Rehabilitering Privat inst.
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Rehabilitering Privat inst.
Ravneberghaugen Opptreningssenter Rehabilitering Privat inst.
Krokeidsenteret AS Rehabilitering Privat inst.
Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringss. Vest Rehabilitering Privat inst.

Helse Sør

 

Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF
Ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF består av 9 ledere. Tre av disse er viseadministrerende direktører og det er fem stabsdirektører. De tre viseadministrerende direktørene skal jobbe på et strategisk nivå og være stedfortreder for administrerende direktør og hverandre. I tillegg er det opprettet enheter som skal ha et faglig fokus. Enhetene ledes av hver sin enhetsdirektør.

Helse Sør-Øst RHF er det regionale helseforetaket for sykehus/helseforetak i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Hamar (Hedmark)

Deres hovedoppgaver er:

* pasientbehandling
* utdanning av helsepersonell
* forskning
* opplæring av pasienter og pårørende

Virksomheten omfatter:

* sykehus
* institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling
* ambulansetjenesten
* nødmeldingstjenesten
* pasienttransport
* opptreningsinstitusjoner
* sykehusapotek
* laboratorier

15 helseforetak i regionen
Helse Sør-Øst RHF har 15 underliggende datterselskap – helseforetak. Disse er:

Regionskart

* Akershus universitetssykehus HF
* Aker universitetssykehus HF
* Blefjell sykehus HF
* Psykiatrien i Vestfold HF
* Ringerike sykehus HF
* Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
* Sunnaas sykehus HF
* Sykehuset Asker og Bærum HF
* Sykehuset Buskerud HF
* Sykehuset i Vestfold HF
* Sykehuset Innlandet HF
* Sykehuset Telemark HF
* Sykehuset Østfold HF
* Sørlandet sykehus HF
* Ullevål universitetssykehus HF

Regionen har driftsavtaler med fem ikke-kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser:

* Betanien Hospital
* Diakonhjemmet Sykehus
* Lovisenberg Diakonale Sykehus
* Martina Hansens Hospital
* Revmatismesykehuset

Helse Sør-Øst RHF eier Sykehusapotekene ANS, som driver sykehusapotekene i regionen.

Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar:
Besøksadresse: Grønnegata 52, inngang ved Østre Torg.
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar.
Kontakt-oss
Telefon: 02411
Telefaks: 62 58 55 01

Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Skien:
Besøksadresse: Leirvollen 21A
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar.
Kontakt-oss
Telefon: 02411
Telefaks: 35 91 26 01

E-post
E-post til Helse Sør-Øst RHF: postmottak@helse-sorost.no
E-post til ansatte i Helse Sør-Øst: fornavn.etternavn@helse-sorost.no

Spesielle avdelinger på disse foretakene jobber aktivt med problemet doping i langrenn.

Helse Nord

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Helse Nord ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for de offentlige sykehusene fra fylkeskommunene. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.

Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier Helse Nord RHF. Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø.

Helseforetakene

Spesialisthelsetjenesten er organisert i fem helseforetak (HF):

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

HF-ene har egne styrer og er selvstendige rettssubjekter.

 

Telefon: 75 51 29 00
Telefaks: 75 51 29 01

Organisasjonsnummer: 883658752

E-post: postmottak@helse-nord.no

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 Bodø

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8038 Bodø

Fakturaadresse Helse Nord RHF:
Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 4225 Vika
8608 Mo i Rana

Fakturaadresse Helse Nord IKT:
Helse Nord IKT
Fakturamottak
Postboks 4227, Vika
8608 Mo i Rana

 

 

http://www.helse-nord.no/

Helse Midt

 

«Spesialisthelsetjenesten» omfatter de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og noen institusjoner i rusomsorgen.

De regionale helseforetakene eies av staten og får fastlagt sin økonomi gjennom Stortingets behandling av Statsbudsjettet. Helsedepartementet stiller krav til virksomheten gjennom årlige styringsdokumenter. Helseforetakene er organisert og drives i tråd med de rammer som er gitt gjennom lov om helseforetak.

Helse Midt-Norge RHF har organisert virksomheten gjennom helseforetak. Helseforetaksgruppen Helse Midt-Norge består av seks helseforetak og ett regionalt helseforetak.

Besøksadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Strandvn. 1, 7500 STJØRDAL

Postadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 STJØRDAL
E-post: postmottak@helse-midt.no

Fakturaadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Fakturamottak, Serviceboks 28, 6405 MOLDE

Organisasjonsnr.: 983 658 776

Sentralbord:
Telefon 74 83 99 00
Telefaks 74 83 99 01

http://www.helse-midt.no