Norske sykehus T – Å

Trondhjems Hospital
Institusjonen er unik i norsk historie. Den har vært i kontinuerlig drift som mild stiftelse på samme tufter siden 1277.

Ullevål Universitetssykehus
På dette nettstedet finner en informasjon om virksomheten, forskning og utdanning, pasientinfo og en oversiktlig liste som tar for seg Ullevål fra A til Å.
Universitetssykehuset Nord-Norge
Sykehuset holder til i Tromsø. På nettsidene deres finnes utfyllende informsjon for pasienter, pårørende og fagfolk.

Vestfjordklinikken AS
Privat sykehus som utfører ortopedi, generell kirurgi, kar-kirurgi, plastisk kirurgi og behandling av øyesykdommer.

Volvat Medisinske Senter
Norges største private legesenter og sykehus i Oslo, med allmennleger og spesialister med kompetanse innen de fleste medisinske fagfelt. Volvatgruppen omfatter også legesentre i Bergen, Vestfold, Østfold og Hamar.

Norske sykehus P – S

Privatsykehuset i Haugesund
Sykehuset tilbyr omgående undersøkelse og behandling til alle pasienter, selvbetalende og forsikringspasienter.

Revmatismesykehuset AS
Spesialsykehus for revmatiske sykdommer på Lillehammer, med poliklinikk, sengeavdelinger og en lærings- og mestringsavdeling.

Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF
Rikshospitalet er regionsykehus for pasienter fra helseregion Sør og universitetssykehus for Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Sykehuset har også region- og lokalsykehusfunksjoner for enkelte pasienter fra helseregion Øst. Rikshospitalet har omfattende lands- og flerregionale funksjoner.

Ringvoll Klinikken AS
Tilbyr en rekke legetjenester, som allmennmedisin, kardiologi, generell og plastikk kirurgi m.m.

Senter for sjeldne sykdommer og syndromer
Smågruppesenteret ble opprettet i 1994 ved Rikshospitalet i Oslo, som en del av regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede.

Spesialsykehuset for epilepsi
Landets eneste spesialsykehus, kunnskaps- og forskningssenter innen epilepsi. Sykehuset mottar pasienter fra hele landet, til tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)
En del av Rikshospitalet HF, består av tidligere Kongsgård sykehus i Kristiansand og Kysthospitalet i Stavern. SSR tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering til hele Helse Sør. Kjernevirksomhet er pasientbehandling innen fysikalsk medisin, rehabilitering og voksenhabilitering.

St. Olavs Hospital
Nettsted for universitetssykehuset i Trondheim. Sykehustilbudet i Sør-Trøndelag er samlet i ett helseforetak, St. Olavs Hospital.

Stavanger Universitetssjukehus
Nettsider for Helse Stavanger HF – Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Stavanger Universitetssjukehus: Barneklinikken
Egen nettside for barneklinikken i Helse Stavanger HF, som er en av landets største sådan.

Sunnaas sykehus
Sykehuset driver utredning og behandling av pasienter med alvorlige og langvarige funksjonshemninger

Norske sykehus M – O

Martina Hansens Hospital
Spesialsykehus for muskel- og skjelettlidelser og revmatisk sykdom.

Medi 3
Privat medisinsk senter på Nordvestlandet. Tilbyr allmennlege, spesialist- og bedriftshelsetjeneste, og har dessuten en egen sykehusavdeling.

Medisinsk-teknisk avdeling Rikshospitalet
Medisinsk-teknisk avdeling (MTA) har overordnet ansvar for medisinsk-teknisk utstyr ved sykehuset.

Mjøs-Kirurgene AS
Privat sykehus som driver med ortopedi, øye- og generell kirurgi. Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

Nordlandssykehuset
Helseforetaket Nordlandssykehuset består av de to tidligere Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus i Gravdal, samt flere distriktspsykiatriske sentre.

Ortopediklinikk Lærdal
Offentlig spesialsykehus for kne-, hofte- og skulderkirurgi. Klinikken er en del av Lærdal sjukehus.

Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus AS
Det eldste psykiatriske sykehuset i landet. Behandling består av individualsamtaler, deltakelse i grupper og medikamentell behandling.

Norske sykehus I – L

Idrettsklinikken Private Sykehus
Klinikken skal dekke privatpersoners behov for effektiv og kompetent medisinsk behandling, slik at pasienten raskt skal komme til bake til normallivet.

Kvinnesenteret
Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus består av de tidligere kvinneklinikkene ved Ullevål og Aker sykehus. Senteret er organisert i en fødeavdeling og en gynekologisk avdeling. Nettsiden har også informasjon om forskningsprosjekter.

Kysthospitalet i Hagevik
Spesialsykehus i ortopedisk kirurgi i Hagavik i Hordaland.

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sektorsykehus for innbyggere i deler av Oslo, innen områdene psykiatri og indremedisin. Hospice Lovisenberg er et tilbud for alvorlig syke pasienter i livets sluttfase.

Norske sykehus E – H

Feiringklinikken
Spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke.

Glittreklinikken
Et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer.

Granheim Lungesykehus
Tilbyr et tverrfaglig behandlingssystem til mennesker med astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre kroniske lungesykdommer.

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Et privat diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, med bl.a. kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk, poliklinikker og radiologi.

Haugesund Medisinske Senter
Har egne seksjoner for allmennmedisin, yrkesmedisin, øye, øre-nese-hals, kardiologi, revmatologi, hud, plastikkirurgi, ortopedi og fysioterapi.

Hjerteklinikken St.Elisabeth
Hjerteklinikken har siden 1993 ivaretatt all hjertekirurgi ved Regionsykehuset i Trondheim. Her finner du generell informasjon om hjerteoperasjoner og klinikken.

Hjerteovervåkningen ved Ullevål Universitetssykehus
Tar daglig i mot pasienter med NSTEMI/UAP fra lokalsykehusene i Helse Øst med tanke på angiografi, og skal ha regionsfunksjon for primær-PCI behandling av akutte st-elevasjonsinfarkt (STEMI).

Hjertesenteret i Oslo
Hjertesenteret er et offentlig sykehus som utfører åpne hjerteoperasjoner.

Humana Sandvika
Privat poliklinikk som tilbyr et spekter av medisinske tjenester. Sentrale satsingsområder er bedriftshelsetjeneste og medisinsk forskning.

Norske sykehus A – D

Aker Universitetssykehus
Universitetssykehuset er tilknyttet Universitetet i Oslo og Det Medisinske og har betydelig aktiviteter innen medisinsk forskning og fagutvikling.

Akershus Universitetssykehus
Helseforetaket er lokal- og sentralsykehus for kommunene i den sør og østlige delen av Akershus (Follo og Romerike), og har delt ansvar på sentralsykehusnivå i Asker og Bærum kommuner.

Aleris Helse
En stor aktør innen privat helsevesen i Norge, tilbyr allmennhelse-, spesialisthelse- og sykehustjenester flere steder. Selskapet Aleris har også virksomhet innen psykiatri- og barnevern, samt eldre- og handikapomsorg.

Bergen Diakonissehjem
Stiftelsen Bergen Diakonissehjem er en selvstendig institusjon innen Den norske kirke. I dag eier og driver stiftelsen flere institusjoner og tiltak: Haraldsplass Diakonale Sykehus (med Sunniva Hospice), Haraldsplass diakonale høgskole, Garnestangen Ungdomshjem og Sjelesorgsenteret Haraldsplass.

Bergen Kirurgiske Sykehus
BKS på Nesttun
har operasjonstilbud innen ortopedi, håndkirurgi og ryggkirurgi.

Blefjell Sykehus HF
Foretaket representerer en sammenslåing av de tre tidligere lokalsykehusene på Kongsberg, Notodden og Rjukan, og har Telemark og Buskerud som sitt nærområde.

Colosseumklinikken
Privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi og øre-, nese- halskirurgi. Avdelinger i Stavanger og Oslo.

Diakonhjemmet Sykehus
Behandlingstilbud innen somatikk og psykiatri. Sykehuset er akutt- og lokalsykehus, samt at det har regionssykehusfunksjon innen revmatologi.

Drammen Private Sykehus
Spesialistklinikk for kirurgiske fag. Legene skal være erfarne spesialister i plastisk, ortopedisk og generell kirurgi, samt øre-nese-hals og øyekirurgi.