Helse Midt

 

«Spesialisthelsetjenesten» omfatter de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og noen institusjoner i rusomsorgen.

De regionale helseforetakene eies av staten og får fastlagt sin økonomi gjennom Stortingets behandling av Statsbudsjettet. Helsedepartementet stiller krav til virksomheten gjennom årlige styringsdokumenter. Helseforetakene er organisert og drives i tråd med de rammer som er gitt gjennom lov om helseforetak.

Helse Midt-Norge RHF har organisert virksomheten gjennom helseforetak. Helseforetaksgruppen Helse Midt-Norge består av seks helseforetak og ett regionalt helseforetak.

Besøksadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Strandvn. 1, 7500 STJØRDAL

Postadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464, 7501 STJØRDAL
E-post: postmottak@helse-midt.no

Fakturaadresse:
Helse Midt-Norge RHF, Fakturamottak, Serviceboks 28, 6405 MOLDE

Organisasjonsnr.: 983 658 776

Sentralbord:
Telefon 74 83 99 00
Telefaks 74 83 99 01

http://www.helse-midt.no

Legg igjen en kommentar