Flere eldre pleies hjemme

Over 87 000 personer i Norge mottok hjemmesykepleie i 2016. Det er økning på19 prosent i løpet av fire år. Til gjengjeld bor stadig færre på alders- og sykehjem, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norsk hjemmetjeneste er blitt betydelig styrket i de seneste årene. Det satses mer på tjenester til hjemmeboende, tilrettelegging av omsorgsboliger og mindre på aldershjem og sykehjem, opplyser  Norlandia Hjemmeomsorg.

– Mange av de som får hjemmesykepleie i dag er så syke at de tidligere hadde blitt overført til pleiehjem. De behøver mer omfattende hjelp. For å imøtekomme disse behovene kreves det langt mer av hjemmesykepleien enn før, sier daglig leder Siril Kleiven.

Hun mener likevel overgangen fra behandling på pleiehjem til hjemmesykepleie er positiv.

– Langt de fleste ønsker å bo hjemme på sine eldre dager. Det gir bedre livskvalitet enn å bli flyttet til en institusjon. Men sykere pasienter skaper større utfordringer for hjemmetjenesten, sier hun.

Norlandia hjemmeomsorg leverer tjenester innen eldreomsorg på oppdrag av det offentlige. Brukerne kan selv velge om de ønsker kommunal hjemmesykepleie, eller sykepleie fra en privat leverandør som Norlandia.

Krevende arbeid

Alle borgere som har behov for sykehjemsplass kan selv velge om de heller ønsker å få hjemmesykepleie. Langt de fleste velger hjemmesykepleie.

– Vi har tilpasset tjenesten til det økende behovet for krevende pleie. Mens det tidligere kun var snakk om enkelt stell av pasienter hjemme, har vi i dag ansvaret for å følge opp personer som er alvorlig syke, sier Kleiven.

Dagens hjemmesykepleier må være forberedt på å skifte på sår, bytte stomi eller rense et venekateter (CVK). Det kan også være snakk om smertebehandling av kreftsyke, å gi insulin til pasienter med diabetes eller avhjelpe annen sykdomstilstand med medisiner.

De svakeste pasientene kan trenge opp til fire eller fem besøk daglig. Pasientene skal føle seg ivaretatt og trygge.

– Det er viktig at våre ansatte har god faglig kompetanse. Jobben er krevende og skal utføres på en sikker måte. Samtidig må de ikke nøle med å melde fra dersom de eller andre begår feil. Konsekvensene av feilbehandling kan få alvorlige utfall, sier Kleiven.

Eldre-boom

De siste årene har det kun vært en svak økning i antall personer over 80 år. Men med de store etterkrigskullene vil det om få år bli et stort antall eldre som vil trenge pleie og omsorg.

– Da blir det viktig å være forberedt slik at man kan imøtekomme det økte behovet, sier Siril Kleiven i Norlandia.