Sykkelskader i Oslo: Tre ganger så høy risiko for å bli skadet på natten

Det er de unge mennene i 20 årene som skader seg mest på sykkel, og risikoen for å havne i en ulykke er størst om natten.

Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Statens vegvesen med bruk av skadedata og annen informasjon om ulykker på sykkel, som er registrert av Oslo skadelegevakt.

De unge er på skadetoppen

Vi nærmer oss høysesong for sykkelskader. Majoriteten av ulykkene skjer i perioden fra mai til september.

Det er særlig mennene som henvender seg til skadelegevakten etter en sykkelulykke. Det er også disse som hyppigst blir moderat eller alvorlig skadet. Grunnen til besøket hos skadelegevakten er oftest skader i en arm eller håndledd. Deretter følger hodeskader. For elsparkesykkel er bildet omvendt. Her er det flest hodeskader, med 34 prosent av det totale antallet. Mange syklister og elsparkesyklister oppsøker også skadelegevakten med skader i bena.

Det er de unge på 25-34 år som preger ulykkesbildet i Oslo i 2019, der de utgjør en fjerdedel av ulykkene. Av alle skadde på sykkel ble 68 prosent lettere skadd, mens 25 prosent fikk moderate skader. 7 prosent fikk en alvorlig skade som et resultat av sykkelulykken.

Det fremgår også av rapporten at hele 40 prosent av ulykkene med elsparkesykkel skjer i beruset tilstand. Til sammenligning oppga 8 prosent av de andre syklistene at de var beruset. Mange av disse syklet på en bysykkel.Her er det også mennene som dominerer. Kvinnene, som er representert i 36 prosent av det totale antall sykkelulykker, er sjeldnere involvert i rusrelaterte ulykker på sykkel.

I følge advokatene i Erstatning.no kan man ha krav på erstatning dersom man er involvert i en ulykke på elsparkesykkel man ikke er skyld i selv.

Flest ulykker skjer uten andre involvert

Samlet viser resultatene i rapporten at 75 prosent av alle sykkelulykkene var eneulykker – det vil si uten at andre trafikanter var involvert. Flest sykkelulykker ble registrert som eneulykker uten at det var hindringer i vegbanen, og av disse ble nesten halvparten skadd som følge av at de mistet balansen.

En tredjedel av ulykkene var eneulykker med hindring i vegbanen. Av disse utgjorde fall i trikkeskinne den største andelen etterfulgt av kollisjon med fortauskant (23 prosent), eller hull i vegbanen (17 prosent). For ulykker med elektrisk sparkesykkel er det 40 prosent som skadet seg på grunn av slike hindringer.

Ulykkene skjer oftest på en bilveg der det er blandet trafikk. Halvparten av disse kolliderer med en bil. Det skjer også mange ulykker på gang og sykkelveg, henholdsvis 15 prosent på sykkel og 13 prosent på elektrisk sparkesykkel.

Det er bare 2 prosent av de skadde elsparkesyklistene som brukte hjelm. Blant andre syklister brukte 60 prosent hjelm.

Høyere risiko med elsparkesykkel

Ved utarbeidelsen av rapporten ble det gjennomført beregninger for å kunne si noe om hvor farlig det er å sykle eller å bruke elektrisk sparkesykkel i trafikken i Oslo. Disse viste at risikoen for å bli skadd i en ulykke med elektrisk sparkesykkel er 10 ganger høyere enn med vanlig sykkel. Dette gjelder alle skadegrader. Risikoen er over tre ganger så høy om natten, og ulykkene oftest skjer alene.

Etter 1990 er risikoen for å bli drept eller hardt skadd blitt redusert for alle trafikantgrupper, men ulykkesrisikoen er fortsatt betydelig høyere for syklister sammenlignet med andre former for transport.

–          Denne rapporten danner et grunnlag som skal brukes til å utvikle effektive og målrettede tiltak mot skader på syklister, både i Oslo og i andre byer og tettsteder, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Tiltakene vil kreve samarbeid mellom flere instanser, og vi håper at funnene i rapporten kan bidra til økt innsats for å redusere antall alvorlige sykkelulykker.

Om undersøkelsen

Data om reiseaktivitet er hentet fra utleieselskapene for elsparkesykkel, Reisevaneundersøkelsen og ekstrautvalget fra Oslo. I studien har man sett på alle skader hvor pasienten har henvendt seg til skadelegevakten i Oslo etter en sykkelulykke i 2019. Studien omfatter skader som følge av sykling og kjøring på elektrisk sparkesykkel, og er et resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen og Helsedirektoratet.  

Studien beregner risiko med utgangspunkt i antall kjørte km på sykkel i 2019, og antall kjørte km på elektrisk sparkesykkel i perioden 01.03.2019 til og med 31.03.2020.

Sykkelskader har blitt registrert ved Oslo skadelegevakt i to perioder; 2014 og 2019. Sammenligner vi disse årene, er både antall ulykker og skadebildet relativt likt.