Afasi – språkvansker

Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen, men kan også forårsakes av annen sykdom (som hjernesvulst) eller hodeskader (som ved trafikkulykker). Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjons-problemer, og kan variere i alvorlighetsgrad. Det er omfanget av skaden, hvor i hjernen skaden er oppstått, og hvordan den afasirammede makter å kommunisere til tross for sin afasi, som avgjør hvordan språkforstyrrelsen arter seg.

En person som har afasi, kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese like bra som før, eller ha vansker med å forstå og tolke det andre sier. Graden av afasi varierer meget.

Det er omfanget av skaden i hjernen som avgjør hvor stor språkforstyrrelsen blir og hvordan den arter seg. Sykdom og skade som gir afasi kan også medføre at andre funksjoner blir berørt.

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden.

Afasi skilles også fra dysartri og dysphemi (stamming) ved at det handler om vansker med språk, mens dysartri og dysfemi handler om vansker med talen.

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden.
Afasi skilles også fra dysartri og dysphemi (stamming) ved at det handler om vansker med språk, mens dysartri og dysfemi handler om vansker med talen.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer som regel vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.
Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.
Graden av afasi varierer, fra ganske lette vansker som bedres raskt, til sterkt nedsatt språkfunksjon, som innebærer store vansker med å forstå tale, snakke, lese og skrive.
Afasisymptomene varierer, avhengig av skadens lokalisasjon og omfang.
Den hyppigste årsaken til afasi er hjerneslag (ischemisk eller hemorrhagia). Traumatiske hjerneskader er den nest hyppigste årsaken. Andre, mer sjeldne årsaker er blant annet multippel sklerose, hjernebetennelser, hjernesvulst, evt. postoperative tilstander, samt kroniske hjernesykdommer som Alzheimers sykdom. Ved Parkinsons sykdom kan det også forekomme stemme- og talevansker (dysartri), men sjelden afatiske symptomer.
Kan den afasirammede huske og tenke?
Afasi er en skade på evnen til å kommunisere ved hjelp av ord. Kunnskaper, erfaringer og begreper er bevart; det er veiene inn og ut som er mer eller mindre blokkerte.
Afasiforbundet i Norge består av 36 lokalforeninger inkludert Foreldreforeningen for barn med språkvansker

Nettsteder om Afasi – språkvansker:

Startside
Afasiforbundet i Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker som har afasi eller andre former for språkvansker, og for deres pårørende.
www.afasi.no/

Afasi – Wikipedia
Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil.
no.wikipedia.org/wiki/Afasi

Sunnaas sykehus HF – Hva er afasi?
Det finnes mange definisjoner på afasi. I Norge brukes oftest Ivar Reinvangs definisjon: ”Afasi er en språkdefekt etter hjerneskade hos et individ som har.
www.sunnaas.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=218&I=2670

Afasi – Introduksjonssenter Drammen kommune
Afasi er en språkforstyrrelse som følge av en skade i hjernen. En person med afasi kan ha vansker med å snakke, lese, eller skrive og med å forstå hva andre.
www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/intro_senter.nsf/id/
FE513EC9FF3E7DBDC12571990031C961?OpenDocument

Annonser:

Legg igjen en kommentar