Antipsykotika

Antipsykotika revolusjonerte psykiatrien da de ble tatt i bruk på 1950-tallet, og medførte at mange kronisk schizofrene pasienter fikk radikalt bedret funksjonsevne og kunne klare seg utenfor institusjon.
Antipsykotika er en gruppe medikamenter som primært benyttes i behandlingen av psykotiske lidelser, herunder schizofreni. Tidligere gikk stoffene under betegnelsen nevroleptika.
Dessverre er medikamentgruppen beheftet med ubehagelige og tildels alvorlige bivirkninger, og har utilfredsstillende effekt hos en relativt stor andel av pasientene.
Det finnes i dag flere legemidler som brukes i behandlingen av psykotiske symptomer. Hele denne gruppen kalles for antipsykotiske medikamenter eller ”antipsykotika”. Av og til brukes en eldre benevnelse på disse legemidlene, ”nevroleptika”. Denne betegnelsen kommer fra en tid hvor de eldste legemidlene, først og fremst i høye doser, gav en bestemt type bivirkninger. Man snakker i dag om eldre og nye antipsykotika som også omtales som typiske og atypiske antipsykotika.
En av de vanligste bivirkningene er trøtthet, noe som hos de fleste oppleves å være verst i begynnelsen av behandlingen. Flere av de antipsykotiske legemidlene kan medvirke til å gi vektøkning, men det er viktig å huske at det er store forskjeller mellom individer så vel som mellom de enkelte preparater. En annen typisk bivirkning er de såkalte ekstrapyramidale bivirkningene (som oftest muskelspenninger og hemming av spontan motorikk). Disse plagene er rapportert på de fleste antipsykotika, men er langt vanligere ved bruk av de eldre antipsykotika. Disse bivirkningene er ofte også tydelig doserelaterte.

Nettsteder om Antipsykotika:

Antipsykotika – Wikipedia
Antipsykotika er en gruppe medikamenter som primært benyttes i behandlingen av psykotiske lidelser, herunder schizofreni. Tidligere gikk stoffene under.
no.wikipedia.org/wiki/Antipsykotika

Institut for Rationel Farmakoterapi Demens og behandling af.
BPSD er svær at skelne fra delir, men kan opdeles i emotionelle, adfærdsmæssige og psykiske symptomer. bør medicin af typen antipsykotika ikke bruges.

Farmakologisk behandling af Tourettes syndrom med atypiske.
Farmakologisk behandling af Tourettes syndrom med atypiske antipsykotika. Site description: Oversigtsartikel om medicinsk behandling af tics. Fra.

Annonser:

Legg igjen en kommentar