AIDS

HIV står for Human Immunodeficiency Virus/menneskeleg immunsviktvirus og er eit retrovirus i lentivirus-gruppa. Over tid fører HIV-infeksjon i dei aller fleste tilfella til sjukdommen/tilstanden AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome/tileigna immunsviktsyndrom), som er ein tilstand med svært svakt immunforsvar. Om ikkje lengje, er AIDS truleg den epidemien som har drepe flest menneske i historisk tid. AIDS vart først omtala i juni 1981, men ein meiner at HIV oppstod for 50-75 år sidan i Vest- eller Sentral-Afrika. Eit HIV-liknande virus som kan vera forløparen til HIV, er funne hos grønapar. Medan viruset fanst hos apar, utvikla det seg slik at det kunne smitte menneske og spreidde seg deretter raskt.

Svar på de vanligste spørsmålene om hiv og aids

– Mange mennesker tror at bare homofile eller sprøytenarkomane risikerer å få hiv og aids. Men det er å lure seg selv, fastslår seksjonsoverlege Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken, klinikk for seksuelt overførbare sykdommer som Oslo kommune driver.

– Men ved siden av sprøytenarkomane er vel de fleste hivpositive homofile menn?
– Nei. Mange går fortsatt rundt og tror at hiv og aids kun dreier seg om homser og narkomane. Men smittetallene viser at de fleste nyoppdagede hiv-tilfeller finnes blant heteroseksuelle.

– Hva betyr aids?
– Aids er en forkortelse av det engelske navnet Acquired Immune Deficiency Syndrom. Oversatt til norsk: Ervervet immunsviktsykdom. Immunsvikten er ikke medfødt. Man er påført den via smitte.
– Hva er forskjellen på hiv og aids?
– Hiv er et virus som bryter ned immunforsvaret vårt, og som forårsaker aids. Hiv er en forkortelse for Humant immunsvikt virus. Viruset gir hiv-infeksjon hos den som får det inn i blodomløpet. Men hiv-infeksjon gir ofte verken sykdomstegn eller sykdomsfølelse i første omgang. De fleste som er hivsmittet er friske og uten symptomer i flere år. Men så langt vi i dag vet, vil alle med hiv-infeksjon før eller senere utvikle aids. Men man kan leve i mange år med hiv-smitte før man utvikler aids.

– Hvor lenge har aids eksistert i Norge?
– I januar 1983 registrerte vi den første aids-pasienten her i landet. Men allerede i 1965 døde den første nordmannen av aids. Aids-epidemien hadde nemlig pågått i det stille i mange år før viruset ble identifisert og sammenhengen med aids ble klarlagt. Totalt var det pr. 31/12 2004 diagnostisert 3 046 HIV-positive i Norge – 2 099 menn og 947 kvinner.

Hiv og aids er et omfattende problem i mange av Norges samarbeidsland. Sykdommen kan ikke sees på isolert, fordi den griper inn i alle samfunnsområder.

Aids-epidemien har blitt en utviklingskatastrofe i de hardest rammede landene. Antallet hiv-smittede øker raskt, og i flere afrikanske land er en fjerdedel av befolkningen mellom 15 og 49 år smittet.

Aids kan ramme alle, men samtidig er det en stadig klarere kobling til fattigdom. Grobunnen er brudd på grunnleggende rettigheter, fattigdom og sosial vold, avmakt, arbeidsløshet og migrasjon, og feminisering av epidemien. Jenter og unge kvinner er mer utsatt for smitte enn menn. Aller hardest rammet er den produktive aldersgruppen mellom 15 og 49 år.

Hiv/aids er i dag en av de største truslene mot barns rettigheter. Derfor arbeider Redd Barna på tvers av alle våre områder med hiv/aids. Barn som er rammet av hiv/aids omfatter barn med foreldre som er smittet eller døde av aids, samt barn som selv er smittet. Det omfatter også barn i familier som tar seg av andre barn som er foreldreløse på grunn av aids, og barn i samfunn som rammes av at helse- og velferdssystemer, skolesystem, matproduksjon og andre sentrale områder for barns utvikling, er hardt presset av aids.

AIDS betyr «Acquired Immuno-Deficiency Syndrome». Oversatt til norsk blir det til «Ervervet ImmunDefekt Syndrom». AIDS er en sykelig tilstand som oppstår fordi HIV-virus har ødelagt så mange T-hjelpeceller at immunforsvaret ikke lenger gjenkjenner og reagerer fornuftig på alle de små og store angrep som vårt immunforsvar konstant blir utsatt for gjennom våre daglige gjøremål. HIV kan også angripe nervesystemet.
AIDS-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som ikke rammer friske mennesker. Legen kaller dette opportunistiske infeksjoner. Et eksempel på en slik tilstand er Pneumocystitis carinii lungebetennelse. Det er den vanligste infeksjonen som ses hos personer med AIDS. Sykdommen kan gi tungpusthet, feber og tørrhoste.

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta fra du fikk HIV til du begynner å få infeksjoner. Men i gjennomsnitt tar det 8-10 år fra noen med HIV som ikke behandles med medisiner, får AIDS. Med riktig behandling kan denne fasen ta omkring 20 år. Men dette er individuelt. Noen kan holde seg friske i mer enn 12 år, mens andre får infeksjoner etter noen få år. Nyere medisiner har redusert sjansen for opportunistiske infeksjoner mye. Ja, kanskje får de aldri slike infeksjoner eller AIDS.
Sykdommen regnes for uhelbredelig. Mange av følgesykdommene kan behandles. Det kan gå fra 5 til 15 år fra du er HIV-positiv til AIDS utvikler seg. Med de moderne behandlingsmulighetene som er tilgjengelige er overlevelsestiden blitt forbedret betydelig og mange vil kunne leve i flere tiår med god behandling.

Nettsteder om AIDS:

AIDS – Wikipedia
AIDS (eng. Acquired Immune Deficiency Syndrome, eller ervervet immunsviktsyndrom på norsk) er en dødelig og ikke kurérbar sykdom som forårsakes.
no.wikipedia.org/wiki/AIDS – 38k

HIV OG AIDS
Mange mennesker tror at bare homofile eller sprøytenarkomane risikerer å få hiv og aids. Men det er å lure seg selv, fastslår seksjonsoverlege Ingebor
www.helsenytt.no/artikler/aids.htm

Hva er hiv? – Lommelegen.no
HIV/AIDS Hva er hiv? – Hiv er et virus. Over tid kan det svekke kroppens immunforsvar slik at du blir mer utsatt for ulike sykdommer. Av: Lommelegen.n
www.lommelegen.no/art/art359.asp

Kvinner mest utsatt for HIV/AIDS
Kvinner mest utsatt for HIV/AIDS – Et mønster er blitt synlig, ikke minst i Afrika: Kvinner er sterkest utsatt for HIV og AIDS, fordi de i mannsdominerte
www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1113606.ece

Globalis.no: HIV/AIDS
Globals.no – et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet.
www.globalis.no/statistikk/hiv_aids

Effekter av Aids i Afrika
Hvordan vil aids påvirke en voksende befolkning i Afrika ? Hvordan påvirker det økende aids-tilfeller befolkningsøkningen i Afrika ?
www.uio.no/miljoforum/pop-no/aidsafrica.htm

 

 

Aids
av Hilmar Streibrandt

I dag har vi alle på en eller annen måte stiftet bekjentskap med begrepene AIDS og HIV. Sykdommen har drept utallige millioner mennesker over hele verden og man regner med at om lag 40 millioner er smittet. Vi kjente ikke til AIDS før tidlig på 8o tallet og enda vet ingen hvor viruset stammer fra. Alt forskerne kan gjøre er å anta og gjette. Forskerne har blikket rettet mot opprinnelsen for HIV og AIDS, men akkurat hvor man skal lete er det ingen som kan si. Det finnes mange teorier om hvor HIV og AIDS kommer fra, men ingen kan bevise noe.

I et historisk perspektiv finnes det ingen beretninger om HIV og AIDS, men det har blitt sagt at det startet i det sentrale Afrika og at det har spredt seg sakte, men sikkert derfra. HIV ble identifisert i 1983. Tidlg har forskerne funnet ut at sjimpansene fikk dette viruset fra å spise en av favorittrettene deres, aper. Sjimpansen er 98% genetisk likt mennesket og blir ikke syke av HIV. Dette er et godt spor på veien mot å fremstille og oppdage en vaksine mot HIV og AIDS. Å forstå hvorfor sjimpansene ikke blir syke vil hjelpe forskerne i å duplisere motstand mot AIDSsymptomer hos mennesker.

Noen forskere hevder at virus relatert til HIV er funnet hos aper i Afrika og mange forskere tror at mennesker har fått HIV og AIDS ved å spise aper, eller ved å ha blitt bitt eller kloret av dem. Det er mulig at i slakteprosessen eller ved matlaging at viruset kan ha smittet ved å komme inn i en rift i huden.

En kanadisk flykaptein med kallenavnet «pasient null» døde av AIDS fordi han hadde eksuell omgang med flere av de første AIDS ofrene. Det er en utbredt oppfattelse at han er ansvarlig for å ha spredt virset til den generelle befolkningen. I 1084 var det ca. 8000 bekreftede saker i USA med 3700 bekreftede døde.

Det er også blitt sagt at AIDS-viruset først ble oppdaget av Robert ved det nasjonale kreftinstituttet i USA i 1984. Det to med-oppdagerne av HIV-viruset er forsatt uenige om opphavet til HIV og Opprinnelsesstedet til ADIS den dag i dag. Men på midten av 80-tallet ble HIV identifisert av franske og amerikanske forskere som viruset som er opprinnelsen til AIDS.

På midten og på slutten av 90-tallet så vi en dramatisk økning av HIV infiserte narkotikabrukere på grunn av delte sprøyter ved injeksjon av narkotika.

I dag er hovedoppgaven til forskere som jobber med HIV og AIDS å begrense og utrydde HIV-viruset.

Denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd. Bare følg rådene i denne artikkelen etter å ha snakket med legen din. Denne artikelen er bare ment til å belyse problemet.

Annonser:

Legg igjen en kommentar