Anemiog jernmangel

Anemi betyr at man har færre røde blodlegemer og mindre hemoglobin i blodet enn normalt. Symptomer kan være vanskelige å tolke. Men det går mest ut på blek hud, slapphet og svimmelhet ved anstrengelse. Hvis det er stor jernmangelanemi kan symptomer som trøtthet meldes. Hvis mangel av vitamin B12 kan symptomer som nedsatt syn og en type demens også merkes hos pasienten.
Tilstand der en har unormalt lave verdier av røde blodlegemer.
Anemi er mer et symptom enn en konkret diagnose. Det er tre årsaksforhold som kan forklare at enkelte blir anemiske:
* mangelfull produksjon av røde blodlegemer
* et omfattende blodtap
* kronisk sykdom som forårsaker unormal nedbryting av celler.
Det fordrer ofte det reneste detektivarbeid å finne ut hva som forårsaker anemi i hvert enkelt tilfelle. Kartleggingen består ofte i å vurdere alt fra personens kosthold og om det foreligger blodtap i tarmene eller i urinen, til at man ønsker å utelukke at blodmangelen skyldes sykdommer som spiserørsbrokk (hiatus hernie), magekreft eller tarmkreft – særlig hos eldre personer.
Oppdager man at anemien skyldes eksempelvis et dårlig kosthold eller kraftige menstruasjonsblødninger, behandles tilstanden med jern og vitaminer. Det er viktig med regelmessige blodprøver som kan vise om tiltakene virker etter hensikten.
Pernisiøs anemi behandles med vitamin B12-injeksjoner og folinsyretilskudd. Ved omfattende anemi, som gir alvorlige symptomer, kan det være aktuelt med blodoverføring.
Hvordan oppstår anemi?
* Blodmangel kan oppstå av flere årsaker
* Vanligst er at kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin på grunn av for lite byggestener – jern er viktig og jernmangel er den aller vanligste årsaken til anemi
* Blodmangel kan også forekomme forbigående dersom immunapparatet arbeider med å bekjempe en annen sykdom, som for eksempel febersykdommer, eller langvarig ved kroniske sykdommer som leddgikt eller lignende
* I mer enn 80% av tilfellene kan allmennlegen finne forklaringen på den lave blodprosenten. Vanligst er blodmangel under graviditet, dernest blodmangel på grunn av for lite jern i kroppen

Den mest skadelige hemoglobinvarianten, som skjer hos noen få individer pga en mutasjon. Dette er en form for Hemolytisk anemi.

Hele 10% svarte amerikanere, og 25% afrikanere er heterozygot for sigdcelle hemoglobin. Man blir kun syk når man er homozygot.

 

Blodmangel (Anemi)

Anemi eller blodmangel er en tilstand, hvor man har en satte ned oksygenbærende evne i blodet som følge av en satte ned mengde av røde blodlegemer.

Årsak
Det er bare 3 måter, hvorpå blodmangel kan oppstå:

1.
Nedsatt dannelse av røde blodlegemer
2.
Økt nedbrytning av røde blodlegemer, som også kalles hæmo-lyse
3.
Blødning

Satte ned dannelse av røde blodlegemer utgjør i den vestlige verden langt den viktigste årsaken. De to hyppigt forekommende typene av blodmangel er vet:

* kronisk sykdom (som ledsager kreft og kroniske betennelsestilstander som leddgikt)
* jernmangel

Symptomer
Den satte ned oksygenmengden i blodet er årsak til de viktigste symptomene:

* tretthet
* svimmelhet
* hodepine
* eventuelt åndenød vet anstrengelse

Faresignal
Man bør henvende seg til egen lege for bl.a. å få kontrollert hemoglobinkonsentrasjonen, hvis følgende symptomer melder seg:

* usedvanlig tretthet
* hjertebanken
* svimmelhet
* åndenød

Undersøkelse
Hos kvinner taler man om blodmangel, når konsentrasjonen i blodet av blodets «fargestoff», hemoglobin, er mindre enn 7 mmol per L. Hos menn skal hemoglobinkonsentrasjonen være mindre enn 8 mmol per L.

Man måler antallet av umodne røde blodlegemer, de såkalte retikulocyt. dermed kan man skille formene for blodmangel i to typer:

1.
blodmangel med satte ned dannelse av røde blodlegemer, hvor retikulocyttal er satte ned eller lavt.
2.
blodmangel med nedbrytning av de røde blodlegemene og blødning, hvor retikulocyttal ofte er økt.

Typer av blodmangel
Disse typer av blodmangel er kjennetegnet ved at de røde blodlegemene er mindre enn normalt og mer bleke enn normalt.

Mangel på jern
Det viktigste symptomet er manglende jern, hvilket båter sees vet:

* blodmangel vet mangel på jern
* blodmangel vet kronisk sykdom.

Atskillelse mellom blodmangel ved jernmangel og ved kronisk sykdom er særdeles relevant, fordi begge former er så hyppig forekommende. På overflaten har de to formene også en del likhetspunkter, f.eks. med hensyn til forstyrrelse i jernstoffskiftet.

Den avgjørende forskjellen er, at jerndepotene er satte ned ved jernmangel, mens jerndepotene er normale ved kronisk sykdom.

Dette avspeiler seg i en satte ned mengde av et protein i blodet, som kalles serum ferritin hos personer med jernmangel. Serum ferritin er derimot enten normalt eller forhøye ved blodmangel i forbindelse med kronisk sykdom.

Jernmangel er alltid et symptom , og det er derfor helt avgjørende å finne årsaken til jernmangel. Årsaken er ofte blødning, men kan også skyldes satte ned opptak i tynntarmen. I sjeldne tilfeller skyldes det en satte ned mengde jern i føden.

Blødning fra mage-tarm-kanalen er hyppig (magesår, godartede utposninger på tykktarmen, tykktarmskreft og hemoroider).

Hos kvinner er kraftig menstruasjon en hyppig årsak til jernsmangel. Medisin som acetylsalisylsyre og giktmedisin kan øke risikoen for blødning vesentlig.

Behandling av jernmangel:
Jernmangel behandles med jernpreparater. Jernsdepotene skal gjensoppfylles, etter at en eventuell blødningskilde er funnet og behandlet. Askorbinsyretabletter (vitamin C) øker og melkeprodukter hemmer jernopptaket i tarmen.jernoptagels i tarmen.

Når skal man ha blodoverføring?
Blodmangel ved kronisk sykdom er ofte moderat og ikke transfusjonskrevende. Det er individuelt, når man har bruk for blodsoverføring, f.eks. hvis man har kreft eller er en kronisk sykdom.

Hos ikke hjertesyke personer skal blodsoverføring overveies ved hemoglobin konsentrasjon mindre enn 6,0 mmol per L.

Hos hjertesyke personer er transfusjonsgrensen høyere enn 6,0 mmol per L.

Forstyrrelse i dannelsen av globin
Fellesbetegnelsen er såkalt hæmoglobinopati, som betegner tilstander med en medfødt forstyrrelse i globindannels. Globin er den proteinet man finner i de røde blodlegemene.

Personer, som lider av hæmoglobinopati er nesten alltid innvandrere med etniske røtter i det såkalte hæmoglobinopati-beltet. Dette belte dekker Syd-Europa, og strekker seg sørøst over via Midtøsten til Det fjerne østen.

Hos disse personene er såkalt beta-Thalassæmi minor en hyppig tilstand, hvor det foreligger en «feilkode» i genet, som koder for beta-globinkæd i det røde blodlegemer, hvilket medfører en lett blodmangel.

Forstyrrelse i hæm-dannelsen
Denne type av blodmangel skyldes mangel på en bestanddel av det røde blodlegemet, som kalles hem. Hæm-gruppen består av jern, som er bundet til en annen murstein i de røde blodlegemene, som kalles porfyrin.

Forstyrrelse i hæm-dannelsen er mekanismen ved de såkalte sideroblast-anemiene, som alle byr fram satte ned aktivitet av en eller flere av de enzymene som inngår i hæm-dannelsen i de røde blodlegemenes celleforstadier.

Følgen av disse enzymfeilene er opphopning av jern inne i de røde blodlegemene, idet jernet ikke i tilstrekkelig omfang kan utnyttes til innbygning i hem. Andre typer av sideroblastanæmi er bl.a. blodmangel ved alkolholforgiftning (hos opp mot 30 % av hospitaliserte alkoholikere), blyforgiftning og vis legemidler.

Blodmangel, som skyldes mangel på Erytropoietin (Epo)
Blodmangel er en tro følgesvenn til kronisk nyresvikt. Denne blodmangel skyldes en mangelfull dannelse i nyrene av erytropoietin i forhold til omfanget av blodmangel. Erytropoietin er et protein, som stimulerer nydannelsen av røde blodlegemer i beinmargen.

Også ved blodmangel hos for tidligere føde barn er det erytropoietin-mangel.

Erytropoietin-mangel ved kronisk nyresvikt (ofte personer i konstant dialysebehandling) behandles med

Behandling
Behandling av blodmangel som skyldes Epo-mangel
Injeksjon under huden eller eventuelt i blodårene (venene) med genspleiset human EPO i 4 uker. Etter 4 uker kan dose økes og deretter gis en vanlig ukentlig vedlikeholdsdose.

Blodmangel vet stoffskiftessykdommer.
En moderat blodmangel sees ved bl.a. satte ned stoffskifte og vanskelig satte ned hypofysefunksjon.

B12 vitamin- og folinsyremangel
Ved vis typer av blodmangel er de røde blodlegemene større enn normalt. Alkoholisme er antagelig den hyppigste årsaken. Blodmangel med strree røde blodlegemer omfatter:

* Vitamin B12 mangeltilstander, hvorav pernisiøs anemi er den viktigste
* Folinsyremangel (ofte feilernæring eller satte ned tarmopptak)

Ved B12 vitaminmangel er det i beinmargen megaloblast, som er «kjempe-forstadier» til de røde blodlegemene, som er preget av en defekt DNA-dannelse. Det vil ikke sjelden ved B12 vitamin mangel også være et satte ned antall hvite blodlegemer og/eller satte ned antall blodplater

Som screeningsundersøkelse for B12 mangel anvendes serum cobalamin konsentrasjon rutinemessig. Men serum cobalamin er ikke sjelden falsk normal. Attpåtil kan serum cobalamin være falsk satt ned hos mange pasienter, som alene har folinsyremangel.

Måling av 2 omsetningsprodukter, herunder metylmalonat i plasma samt homocystein i plasma er mer pålitelige.

Pernisiøs anemi er den hyppigt forekommende vitamin B12 mangel sykdom, hvor diagnosen støttes av nærvær i blodet av såkalte autoantistoffer, bl.a. Anti-anti-Intrinsic-Faktor antistoffer og/eller annen autoimmun sykdom hos samme pasient.

Behandling av B12- mangel
Behandlig omfatter B12-tilskudd-som innsprøyting eller tabletter.

Behandling av folinsyremangel
Folinsyremangel behandles med Folinsyre tabletter.

Blodmangel ved økte nedbrytning av de røde blodet legemer- de hæmolytisk anemiene
Blant de 3 blodmangel-hovedgruppene er hæmolys de mer sjeldne. Det er to hovedgrupper, nemlig

* Hæmo-lyse, hvor den skadelige påvirkningen av det røde blodlegemers overflate, er utenfra kommende. Hit hører de såkalte autoimmune hæmolytisk anemiene, hvor det er autoantistoffer i blodet, som bindes til overflaten av det røde blodlegemet, som heretter brytes ned i milt og lever.
* Hæmo-lyse, som skyldes på en medfødt, «innebygget» feil i det røde blodlegemer.

Nærvær av en hæmolytisk prosess bekreftes laboratoriummæssig ved blodprøver, som viser enten hhv. økte nedbrytning av røde blodlegemer og økte kompensatorisk nydannelse av røde blodlegemer.

Den økte nedbrytningen av de røde blodlegemene vil bl.a. avspeiles av en forhøye plasma bilirubin konsentrasjon (gallefargestoff i blodet – giver gulsott). Det viktigste tegnet på økte nydannelse av røde blodlegemer, som også følger hæmo-lyser er et kraftig økt antall av retikulocyt (umodne røde blodlegemer).

Den medfødte sfærocytose, som er den mer utbredt arvelige hæmolyseform i Nord-Europa, skyldes en medfødt, «innebygget» feil i de røde blodlegemenes overflate. Den hæmolytisk tilstanden er ofte fullt eller nesten komplett kompensert, hvorfor hemoglobinverdier mindre enn 6,0 mmol per L er sjeldne. Hæmolytiske kriser kan likevel utløses spesiellt av infeksjon. Milt-fjerning vil helbrede disse personene.

Behandling av hæmolytisk blodmangel
(f.eks. såkalt Coombs positiv autoimmun hæmo-lyse – en form for autoimmun hæmo-lyse med varmereagerende antistoffer):

* Immunundertrykkende behandling innledes med daglig inntakelse av tabletter med binyrebarkhormon og Folinsyre-tabletter.
* Blodoverføring er bare påkrevd, hvis hemoglobinkonsentrasjonen faller livstruende.

Nettsteder om Anem – jernmangeli:

Lav blodprosent (anemi) – Lommelegen.no
Lav blodprosent kalles også anemi. Det er flere grader av anemi, der Hb <;8 defineres som alvorlig, Hb 8-10 som moderat og Hb mellom 10 og nedre..
www.lommelegen.no/php/art.php?id=332794

Anemi – AstraZeneca
Anemi betyr at man har færre røde blodlegemer og mindre hemoglobin i blodet enn normalt.
www.astrazeneca.no/sykdommer/anemi/index.html

Anemi hos spedlam
Anemi i spedlamperioden er sjelden omtalt under våre forhold, og tilstanden utgjør heller ikke noe stort problem som primær dødsårsak sammenlignet med de..
leine.no/vet/gs/sjukdom/sau/anemi/anemi_lam.htm

Anemi – Doktor Online
Anemi, definert som blodprosent under det normale for barnets alder, forekommer hyppig og ofte på grunn av, eller sammen med en sykdom.
www.doktoronline.no/articles/blood/anemi.html

Annonser:

En kommentar om “Anemiog jernmangel”

 1. Denne siden: https://altomhelse.info/sykdommer/anemi.php inneholder mye god informasjon om årsaken til anemi og jernmangel og behandling av disse.
  Jeg savner litt henvisninger, lenker til forebygging av jernmangel via kostholdet. I mange tilfelle kan jernmangelen lett forebygges ved endring av kostholdet. Det blir kanskje litt mer krevende om du er vegetarianer eller veganer med jernmangel.
  Et lite hjertesukk – teksten hadde trengt litt korrektur så den blir lettere å lese:
  Eksempelvis (forslag til endring i parantes):

  Det er bare 3 måter, hvorpå blodmangel kan oppstå:
  (Blodmangel kan oppstå på bare tre måter)
  1. satte ned dannelse av røde blodlegemer
  (1. nedsatt dannelse av røde blodlegemer)
  2. økte nedbrytning av røde blodlegemer, som også kalles hæmo-lyse
  (2. økt netbrytning av røde blodlegemer, kalt hæmolyse)

  Svar

Legg igjen en kommentar