Personlighetsforstyrrelse

En personlighetsforstyrrelse er en psykisk lidelse preget av avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av reaksjoner innen mange personlige og sosiale situasjoner som er annerledes enn det som er kulturelt forventet og akseptert. Personens atferd er lite fleksibel eller ikke funksjonell i mange ulike situasjoner, og representerer et mønster som går igjen over lang tid. En personlighetsforstyrrelse fører til betydelig ubehag, enten for personen selv, eller for hans/hennes sosiale miljø.
Mennesker med personlighetsforstyrrelser har større tendens til å utvikle depresjon og angst, spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk. Videre er det en viss overvekt av kriminalitet og selvmordsforsøk. Hyppigheten av slike komplikasjoner til lidelsen vil avhenge av hvilken personlighetsforstyrrelse personen har, og om vedkommende får behandling eller ikke.
Hos de fleste med personlighetsforstyrrelser spiller arv kun en mindre rolle. Viktigere er medfødt temperament og de oppvekstvilkår personen lever under. Spesielt viktig er kvaliteten på nære relasjoner, og da særlig tilstedeværelse av overgrep, forsømmelse, ustabilitet, grenseløshet og utrygghet.
En personlighetsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse som er kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk. Dette vil vise seg i form av urimelige reaksjoner innen mange personlige og sosiale situasjoner.

Forskjellige typer:
Dyssosial (antisosial) personlighetsforstyrrelse
Paranoid personlighetsforstyrrelse
Schizoid personlighetsforstyrrelse
Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Narcissistisk personlighetsforstyrrelse
Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
Emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse
Hysterisk (histrionisk) personlighetsforstyrrelse
Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Avhengig personlighetsforstyrrelse

Som for mange andre psykiske lidelser vil utviklingen av personlighetsforstyrrelser skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Når det gjelder arv, tror forskere det kan ha med typer og mengder av signalstoffer i hjernen å gjøre. Men dette er ikke sikker kunnskap.
Personligehtstrekk er i utgangspunktet stabile etter at en person har nådd voksen alder. Dette gjør at menneskets personlige trekk kun i liten grad vil forandre seg uten behandling, selv om visse trekk som for eksempel impulsivitet kan svekkes med alderen.

 

Nettsteder om Personlighetsforstyrrelse:

 

Borderline Personlighetsforstyrrelse – Klinisk profil
Det norske nettverk av psykoterapeutiske dagavdelinger – DagavdelingsNettverk. følger en profil for en person med typisk borderline personlighetsforstyrrelse

Tidsskriftet – Amerikanske retningslinjer for behandling av ustabil.
pasienter som faller inn under kriteriene for ustabil personlighetsforstyrrelse behandling av en personlighetsforstyrrelse «borderline personality disorder».

Personlighetsforstyrrelse – Wikipedia
3 Symptomer på personlighetsforstyrrelse. 4 Årsaker til personlighetsforstyrrelser. Prognose for personlighetsforstyrrelse. 7 Typer.

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse – Wikipedia
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk. person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse fremstår som «selvopptatt».

Tidsskriftet – Suicidal atferd ved ustabil personlighetsforstyrrelse
Pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse har betydelig overhyppighet.. for suicidale kvinner med borderline personlighetsforstyrrelse (21) …
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1453115

NRK.no – utskriftsvennlig
Tilstanden personlighetsforstyrrelse og psykopati er det ikke riktig å.. har fått diagnostisert personlighetsforstyrrelse/psykopati, har hatt betydelige.
www.nrk.no/redskap/utskriftsvennlig/1541442.html

David Toska: Dyssosial personlighetsforstyrrelse – bt.no
i NOKAS-saken gir David Toska diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.
www.bt.no/innenriks/article334122.ece

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar