Psykisk utviklingshemming

Psykisk utviklingshemming er en medisinsk diagnose, som beskriver en tilstand som er kjennetegnet av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå.
For å få diagnosen må en person ha fått lidelsen allerede som barn eller ungdom.
En psykisk utviklingshemmet person har svekkede kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter.
Utviklingshemming kan forekomme alene, eller i kombinasjon med andre psykiske eller somatiske lidelser.
To kjente typer utviklingshemming er Downs syndrom og autisme.
Psykisk utviklingshemming beskrives som en tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemning av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, for eksempel kognitive, språklige, motoriske og sosiale. Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser. Graden av psykisk utviklingshemming blir vanligvis vurdert ut fra standardiserte intelligensprøver.

Nettsteder om Psykisk utviklingshemming:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=2847

Meningar.com om psykisk. Psykisk, helse, helsevern mm.
Psykisk helse og psykisk utviklingshemming. Tilbake til hovedsiden Historisk h. har man ofte sett psykisk utviklingshemming og psykiatri som adskilte tema

LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m
av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.påfører tjenestemottakeren smerte eller psykisk eller fysisk skade, herunder all.

Forum -> Retards i klassen? – Diskusjon.no
Retard–>Tilbakestående

Annonser:

Legg igjen en kommentar