Sepsis

Tilstanden gir feber, redusert allmenntilstand og den kan gi et større antall komplikasjoner. Ofte vil det foreligge en åpenbar inngangsport for bakterier i blodet, som et infisert sår eller en kjent infeksjon. Ved redusert immunforsvar eller andre tilstander som reduserer forsvaret mot bakterieinfeksjoner vil faren for sepsis øke.
Sepsis innebærer at det er et større antall bakterier i blodet. Tilstanden betegnes også som blodforgiftning.
Sepsis er en tilstand som er livstruende for pasienten. Hvert år rammes om lag 6000 personer av blodforgiftning i Norge.
Behandlingen vil måtte tilpasses den aktuelle tilstand og et større antall laboratorieverdier. Det vil bli startet intravenøs antibiotikabehandling ofte med inntil tre forskjellige antibiotika samtidig. Valg av antibiotika kan bli endret etter identifisering av bakteriene i blodet.
Sepsis er en av hovedgrunnene til morbiditet og mortalitet på intensivavdelinger, spesielt hos eldre, immunkomprimerte og kritisk syke pasienter. Mortaliteten for sepsis varierer fra 28% til 50 %, og helt opp til 60 % for septisk sjokk. Diagnostisering av sepsis er vanskelig. Dette skyldes blant annet at definisjonene av sepsis varierer. På bakrunn av dette satte et konsensuspanel i 1991 opp en definisjon av sepsis. Disse definisjonene brukes nå i kliniske studier og inføres også mer og mer i klinikken.

Blodforgiftning (Sepsis)

Blodforgiftning (sepsis) er betegnelsen for en kraftig betennelsereaksjon, som utløses av enten levende bakterier eller bakteriebestanddeler i blodet. Mange forskjellige slags bakterier kan utløse blodforgiftning. Bakteriene eller deler av bakterier spres nesten alltid fra en infeksjon et annen sted i kroppen. Det kan for eksempel være fra lungene, fra urinveiene, fra huden, fra tarmen og hos kvinner fra underlivet.

Hos pasienter, som er innlagt på sykehus, kan bakteriene spre seg fra operasjonssår og fra kateter (plastikkrør), som er lagt i blodkar eller i blære. Hos pasienter, som mangler hvite blodlegemer etter behandling for kreftsykdom, kan blodforgiftning også utløses av sopper (Candida).

Hyppighet

Man vet ikke med sikkerhet hvor mange tilfeller av blodforgiftning det er i Danmark hver året. Skjønnsmessig svinger det seg om et sted mellom 10.000 og 20.000 tilfeller. Ikke alle mennesker har like stor risiko for å utvikle blodforgiftning.

Risikoen er økt hos:

* eldre
* pasienter innlagt på sykehus
* pasienter med kateter i blodkar eller blære
* pasienter i behandling for kreftsykdommer
* pasienter med diabetes og andre kroniske sykdommer
* pasienter som har svekket immunforsvar

I prinsippet kan alle bakterier utløse blodforgiftning, men noen gjør det hyppigere enn andre. Mer vanlig er blodforgiftning forårsaket av koli-bakterier (fra tarm eller urinveier), stafylokokker (fra hud), pneumokok (fra lunger), streptokokker (fra svelg eller tarm) og meningokokker (fra svelg).

Årsak

Nærvær av bakterier eller bakteriesbestanddeler i blodet utløser en kraftig forsvarsreaksjon fra kroppens immunforsvar. Det starter med at noen av de hvite blodlegemene utsondrer en rekke stoff, som gir signal til alle deler av immunforsvaret om å avgrense og bekjempe infeksjonen. Denne reaksjon sees ved alle bakteriesinfeksjoner, men under vanlige forhold vil det etter noen timer skje en motreaksjon, så reaksjonen dempes og forholdene stille og rolig normaliseres i takt med at infeksjonen bekjempes.

Ved blodforgiftning er det ikke en balanse mellom aktivering og motreaksjon. Immunforsvaret er nødt til å overreagere i sitt forsøket på å bekjempe infeksjonen. En for stor og kraftig utssondring av signalsstoff fra de hvite blodlegemene har en lang rekke effekter, som kan medføre en uhensiktsmessig påvirkning av blodskretsløpet, blodets koagulasjonssystem og indre organer som hjerte, hjerne, lunger, nyrer og tarm.

Sluttresultatet ved alvorlig blodforgiftning er, at blodtrykket faller og hjertets pumpefunksjon svekkes i en slik grad, at det oppstår oksygenmangel og dermed risiko for svikt av livsviktige organer som hjerne og nyrer. Dødsårsaken ved alvorlig blodforgiftning er vanligvis dårlig kretsløp (oksygenmangel), men kan også skyldes blødning eller blodpropper på grunn av koagulasjonsforstyrrelse eller svikter av indre organer som lunger eller nyrer.

Symptomer

Tidlige symptomer på blodforgiftning er allmenn sykdomsfølelse, feber, kuldesskjelvinger, rask puls og rask pust. Det kan deretter rask utvikles tiltakende dårlig allmentilstand, huden blir blek og kald, blodtrykket faller og den syke kan bli forvirret og vanskelig å komme i kontakt med. Leppene kan bli blå (av oksygenmangel) og det kan komme blødninger i hud og slimhinner. Små avgrenset blå flekker (petekki), som ikke forsvinner, når man trykker på dem, er ved blodforgiftning typisk forårsaket av meningokokkbakterier.

Undersøkelse

Diagnosen stilles ut fra symptomene og ved å påvise bakterier i en blodprøve (blodsdyrking) eller i en dyrking fra et annen sted, hvor det normalt ikke er bakterier, f.eks. i urin eller ryggmargsveske.

Forløp

Uten behandling er blodforgiftning ofte dødelig. Sjansen for å overleve er best, hvis behandlingen iverksettes rask. Selv med korrekt behandling er blodforgiftning likevel en livstruende sykdom. Ved særlig alvorlig sepsis, hvor det er påvirkning av minst to organsystem (f.eks. kretsløp og lunger) er dødeligheten 20-40 % tross korrekt behandling.

Behandling

Den syke gis straks store mengder veske og oksygen for å opprettholde et tilstrekkelig kretsløp samt behandling med ett eller flere forskjellige antibiotika.

Hvis det er nødvendig, gis det medisin, som stimulerer hjerte og kretsløp. Hvis man vet hvilken bakterie, det har utløst sykdommen, kan det fra begynnelsen gis en mer målrettet og enkel antibiotikabehandling (f.eks. penicillin mot meningokokkbakterier, streptokokker og pneumokok). Om nødvendig fjernes en dyptliggende infeksjon ved operasjon. Ofte vil det ved alvorlig blodforgiftning være nødvendig med dialysebehandling og behandling i respirator.

Nettsteder om Sepsis:

De fleste infeksjonene vi har, gir betennelse i et avgrenset område av kroppen vår, og er begrenset til for eksempel mellomøret.
www.barnelegene.no/publisher/publisher.asp?id=17&tekstid=137

Alvorlig sepsis er en underdiagnostisert tilstand med høy dødelighet. Tilstanden defineres som sepsis med sviktende funksjon i minst ett vitalt organsystem..
www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=990508

Etiologi: Mange bakterie-arter kan forårsake sepsis. Pasientens grunnsykdom og infeksjonens utgangspunkt kan indikere bakteriell etiologi.
www.uib.no/med/avd/ii/antibiotika/kapittel3.html

Det er en økende forekomst av sepsis forårsaket av gruppe A-streptokokker og pneumokokker i Norge. Infeksjonen utgår ofte fra et primærfokus i hud..
www.helsetilsynet.no/webpubl/antibiotika_allmennpraksis_ik-2693/sepsis.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar