Testikkelkreft

Testikkelkreft er utvikling av ondartet svulst i en av testiklene. Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen, eller du har merket ubehag i en testikkel.
Ved testikkelkreft får man en klump i testikkelen som noen ganger er smertefull, andre ganger ikke. Hos noen pasienter kjennes den affiserte testikkelen tyngre ut enn den andre.
Det er faglig enighet om at testikkelkreft skyldes retinerte (tilbakeholdte) testikler. Hos dem det gjelder innebærer dette at testiklene ikke har fullført passasjen fra bukhulen og ned i pungen i tiden rundt fødselen.
Avhengig av hva slags type svulst (tumor) testikkelkreften skyldes, er aktuelle behandlingsalternativer strålebehandling og/eller behandling med cellegift (kjemoterapi). Oftest anses det som best å fjerne den kreftrammede testikkelen.
Testikkelkreft utgår nesten alltid fra kimcellene som produserer sædceller. Forstadier til testikkelkreft tror man kan oppstå allerede i fosterstadiet. Ved mikroskopisk undersøkelse kan man dele disse kreftsvulstene i to hovedgrupper; seminomer og ikke-seminomer. Testikkelkreft kan spre seg i kroppen gjennom lymfeårer og blodårer.
Kirurgi, cellegift (cytostatika) og stråler er aktuelle behandlingsformer. Fjerning av den syke testikkelen utføres ved alle typer. Ved seminom kombineres kirurgi vanligvis med strålebehandling.
En annen årsak til testikkelkreft er ondartede (maligne) forandringer i de sædproduserende cellene i testiklene. Man har imidlertid ikke klart for seg hva som er den utløsende årsaken til denne prosessen. Av uvisse grunner er testikkelkreft mer utbredt blant menn som tilhører de høyeste sosioøkonomiske sjiktene.
Nesten alle menn med testikkelkreft kan i dag regne med helbredelse uten større mén. En til to måneder etter at behandlingen er avsluttet, kan pasienten som regel gjenoppta jobb, idrett og andre fritidsaktiviteter.
Noen pasienter er misfornøyde med det kosmetiske utseende av bare én testikkel i pungen, og disse kan få operert inn en testikkelprotese.

Testikkelkreft er en relativ sjelden kreftsykdom, men likevel den hyppigt forekommende hos yngre menn.

Mer enn 90 % av de krefttilfellene som oppstår i testikkelen utgår fra tidlige stadier av sædcellene. Den hyppigste formen for testikkelkreft kalles derfor også for en germinativ tumor.

Man har i mange år vært klar over at de fleste, hvis ikke alle, tilfeller av germinativ tumødre utvikler seg fra forstadier til testikkelkreft, også kalt carcinoma in situ (CIS). Disse forstadier kan sees allerede hos foster.

Hyppighet
Hyppigheten av testikkelkreft er stigende, og Danmark er ett av de stedene med den høyeste forekomsten i verden.

Mellom 280 og 300 menn får hver år stilt diagnosen testikkelkreft i Danmark. Testikkelkreft kan sees i alle aldersgrupper, men forekommer hyppigst i aldersgruppen fra 15 til 35 år.

Risikofaktorer
Den egentlige årsaken til testikkelkreft er ukjent, men forskjellige faktorer er knyttet til en økte forekomst av testikkelkreft.

Tidligere testikkelkreft
Har man hatt testikkelkreft en gang, er det ca. 2 % risiko for at man vil utvikle en sekundær kreft i den motsidig testikkelen. For menn med sykdom lokalisert til den ene testikkelen, og som ikke har mottatt behandling utover fjerning av testikkelen, er risikoen litt større, nemlig 5 %.

Manglende nedsynkning av en testikkel
Menn hvor en testikler ikke er glidd ned i pungen har 4-5 ganger økt risiko for utvikling av testikkelkreft og risikoen er større ved manglende nedsynkning av begge testikler. Omkring 8-9 % av pasienter med testikkelkreft vil ha en sykdomshistorie med manglende nedssynkning av en eller begge testikler.

Genetiske sykdommer
Menn med Klinefelters og Downs syndrom, har økt risiko for utvikling av germinalcelle tumorer.

Familiær forekomst
En familiær opphopning av testikkelkreft sees i enkelte familier.

Miljø
Forskjellige former for arbeid, med utsettelse for giftige stoff, er nevnt i forbindelse med utviklingen av testikkelkreft. Utsettelse for høye konsentrasjoner av kvinnelig kjønnshormon i fostertilværelsen, kan henge sammen med både utviklingen av testikkelkreft og forskjellige misdannelser av kjønnsorganene og satte ned fruktbarhet.

Symptomer
Tidlige symptomer:

* Smertefull hevelse
* Forstørrelse av testikkelen.

Noen opplever at smerten starter mer akutt. I andre tilfeller, merkes testikkelen knudret eller føles mer fast enn normalt. Enkelte kan oppleve brystspenning eller ømhet av brystet som det vesentligste symptomet.

Symptomer på spredning av sykdommen kan ofte være:

* Ryggsmerter, som kan være ganske betydelige
* Forstørret kjertler på halsen
* Kortåndetvarm
* Brystsmerter
* Ophost av blodig slim.

Vekttap er ikke særlig hyppig.

Litt over halvdelen av pasientene vil på diagnosetidspunktet ha sykdom utelukkende lokalisert til testikkelen.

Hva kan man selv gjøre
Undersøkelse av testiklene regelmessig, f.eks. i forbindelse med bading, er en god måte å bli fortrolig med ens testikler på og dermed også å kunne spore evt. forandringer.

Undersøkelser
Ofte er det lokale symptomer fra testikkelen, som bringer personen til lege. Mistenker legen testikkelkreft, vil man bli henvist til nermer undersøkelse på sykehus.

Ultralydsskanning
Ul-skanning av testiklene vil ofte bli foretatt, for å se om det er forandringer.

Røntgen av lungene
Hvis det er påvist testikkelkreft, tas røntgen av lungene for at be eller avkrefte spredning av sykdommen til lungevevet.

CT-skanning
Er det konstaterte testikkelkreft, foretas det CT-skanning av magen for å avklare, om det er forstørret lymfeknuter, som kan tyde på spredning av sykdommen.
CT-skanning brukes også ved den etterfølgende kontrollen, for å se om det er tilbakefall av sykdommen.

Tumormarkører
Testikkelkreft er en av de få kreftsykdommene, hvor man ved hjelp av blodprøver kan konstatere en spredning av sykdommen. Det måles 2 forskjellige tumormarkører i blodet, alfa-føtoprotein og human choriogonadotropin, forkortet til henholdsvis AFP og HCG.

Hos en del vil en eller begge av disse 2 verdiene være forhøyet innen fjerning av den syke testikkelen. Faller verdiene ikke til normalt nivå, etter at den syke testikkelen er fjernet, betyr det at sykdommen har spredt seg, selv om man ikke kan konstatere dette ved røntgenundersøkelser. Det samme gjør seg gjeldende, hvis verdiene begynner å stige i etterforløpet.

Forløp
Testikkelkreft kan deles opp i to undergrupper, seminom og non-seminom. Non-seminom sees ofte hos de yngre pasientene og har tendens til å spre seg rask enn seminomer.

Ved testikkelkreft taler man om forskjellige stadier akkurat som ved mange andre kreftsykdommer.

* Ved stadium I sykdom, er kreften lokalisert til en eller begge testikler.
* Ved stadium II sykdom, er det spredning til lymfekjertler på bakerste bukvegg.
* Ved stadium III sykdom, er det spredning til lymfekjertler over mellomgulvet eller f.eks. til lunger eller andre organer.

Har sykdommen spredt seg (stadium II og III), er stadiet likevel ikke så vesentlig. Prognosen avhenger av hvor høye tumormarkørene er, og til hvilke organer testikkelkreften har spredt seg.

Ved spredning av sykdommen, taler man derfor om en god, intermediær og dårlig prognostisk gruppe.

Den gode prognostiske gruppe er kjennetegnet ved at tumormarkørene er lave, og 5-år overlevelse for denne gruppen ligger på mellom 86 og 92 %.

For den intermediær gruppe gjelder det, at tumormarkørene er noe høyere, og hvis man har et seminom, vil personer med spredning til lever, knokler eller hjerne også inngå i denne kategorien. 5- års overlevelse ligger mellom 73 og 80 %.

I den dårlige prognostiske gruppe er tumormarkørene meget høy, og bare personer med non-seminom celletype inngår i denne gruppen. Personer med non-seminom og spredning til lever, knokler eller hjerne, inngår også i den dårlige prognostiske gruppen. 5-år overlevelse ligger omkring 50 %.

Behandling
Kirurgi
Den kreftrammede testikkelen fjernes ved operasjon (orchiektomi). Under operasjonen tas samtidig vevsprøve fra den motsidig testikkelen, for å kunne konstatere, eventuelle forstadier til testikkelkreft. Ca. 5 % vil på diagnosetidspunktet ha forstadier til kreft (carcinoma in situ) i den motsidig testikkelen.

Hvis det ikke er tegn på sykdom ved den etterfølgende stadiuminndelingen, utover i den fjernet testikkelen (såkalt stadium I sykdom), vil alle bli fulgt med kontroller. Kontrollene består av blodprøver og røntgenundersøkelser.

Ca. 20 % av pasienter med stadium I seminom, vil i kontrollforløpet få tilbakefall, mens tilbakefall sees hos ca. 30 % av alle med non-seminom.

Langt de fleste tilbakefallene kommer innenfor de første 2 år etter operasjonen. Disse personer vil etterfølgende ha behov for ytterligere behandling. Hos personer med stadium I seminom og en tumor i testikkelen som er over 6 cm, tilbys forebyggende strålebehandling mot lymfeknuter i bukhulen idet risikoen for tilbakefall hos denne gruppen er omkring 35 %.

Kjemoterapi
Nesten alle med spredning fra en testikkelkreft, behandles med kjemoterapi. Testikkelkreft er mer følsom overfor kjemoterapi, og de fleste vil bli kurert for dem sykdommen.

Er man i den gode prognostiske gruppen, behandles man med 3 serier standard kjemoterapi, hvilket giver svært gode behandlingsresultat. Behandlingsvarigheten er 9 uker.

Er man i den intermediær og dårlige prognostiske gruppen, forsøker man for øyeblikket å gjøre behandlingen mer intensiv, for å forbedre behandlingsresultatene eller gi 4 serier standard kjemoterapi. Behandlingsvarigheten er 12 uker.

Strålebehandling
Strålebehandling anvendes til å behandle carcinoma in situ, hvis dette forekommer i den motsidig testikkelen. Forstadiene til testikkelkreft kan fjernes, ved en relativ kort strålebehandling mot selve testikkelen. Flere anvendes strålebehandling til en mindre gruppe med seminom med begrenset spredning til lymfeknutene i bukhulen.

Nettsteder om Testikkelkreft:

Testikkelkreft – Wikipedia
Testikkelkreft er en sjelden kreftype som rammer rundt 200 menn i Norge hvert år. klarhet i årsaken til at testikkelkreft oppstår men leger mener at sykdommen.

Radiumhospitalet.no – Testikkelkreft
Nordeuropas største kompetansesenter for kreft. Vi vet imidlertid at testikkelkreft forekommer hyppigere når en eller begge.

Utelukker PCB som hovedårsak til testikkelkreft
. Kreftregisteret utelukker at hovedårsaken til økningen i testikkelkreft er at. Økningen av testikkelkreft har økt jevnt siden registreringene startet.

Testikkelkreft. Kreftforeningen
Testikkelkreft oppstår i de aller fleste tilfeller i cellene i sædkanalene som. Over 90 prosent av pasientene har denne formen for testikkelkreft.

Testikkelkreft?? – helsenett.no
Testikkelkreft? svar > Familiemedisin > Spør sykepleieren og allmennlegen > Emne: Testikkelkreft? måneder, kan det likevel dreie seg om testikkelkreft?

Forum -> Testikkelkreft? (med tegning) – Diskusjon.no
Jeg har i det siste oppdaget en hard kul på ca 2 mm i diameter på framsiden av. Symptomer på testikkelkreft: QUOTE. Symptomer – En avgrenset kul i testikkelen.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar